informator Fundacja "Pomó? im" onkologia i hospicjum dla dzieci gen. F. Kleeberga 8 - Szegółowe dane firmy - Informator Weselny

Fundacja "Pomó? im" onkologia i hospicjum dla dzieci

Tel: 85 66 22 003
Tel: 663 840 524
Fax: 85 679 24 24
Adres: gen. F. Kleeberga 8
Strona www: www.pomozim.org.pl

£adowanie mapki

powiększ mape

 Fundacja „Pomó? im” powsta?a 2 lipca 2007 roku na bazie Stowarzyszenia Przyjació? Dzieci z Chorobami Rozrostowymi dzia?aj?cego od 9 kwietnia 1991 roku.1 marca 2009 roku, wraz z powo?aniem do ?ycia Domowego Hospicjum dla Dzieci, wzi?li?my pod opiek? tak?e nieuleczalnie chore dzieci z terenu ca?ego województwa podlaskiego. Od tego czasu dzia?amy dwutorowo – z jednej strony pomagamy dzieciom w trakcie leczenia i po przebytej chorobie nowotworowej, z drugiej – ?wiadczymy bezp?atn? opiek? paliatywn? w domach dzieci, które nie maj? szansy na wyleczenie. Fundacja posiada status organizacji po?ytku publicznego (OPP). Opieka hospicyjna, onkologiczna i nasza pozosta?a dzia?alno?? jest z perspektywy rodzin pacjentów bezp?atna. Jednak, by mog?a by? ?wiadczona, potrzebne s? du?e kwoty ka?dego dnia. Kosztuj? leki, opieka medyczna, socjalna, dojazdy, sprz?t medyczny, zaplecze techniczne i logistyczne. Jako organizacja non-profit utrzymujemy si? g?ównie z wp?at z tytu?u 1% podatku, zbiórek publicznych i darowizn. By Fundacja mog?a dalej wykonywa? swoj? prac?, bezwzgl?dnie potrzebne jest wsparcie finansowe wszystkich ludzi wra?liwych na cierpienie chorych dzieci

1% podatku mo?na wys?a? na Bank Millennium
44 1160 2202 0000 0000 9776 5536

Nadzieja Zamiast Kwiatów

Serdecznie zapraszamy przysz?e M?ode Pary do wzi?cia udzia?u w naszej akcji.

Proponujemy, by zamiast wydawa? pieni?dze na wi?zanki, które s? pi?kne, ale szybko wi?dn?, przekaza? je na rzecz chorych dzieci - podopiecznych Fundacji.

Wystarczy, ?e poprosicie Pa?stwo swoich go?ci, aby zamiast kwiatów przynie?li pieni?dze przeznaczone na zakup wi?zanki w kopercie z dopiskiem „bukiet”.  Mog? Pa?stwo równie? zorganizowa? zbiórk? pieni?dzy w?ród go?ci do zaplombowanej puszki kwestarskiej, któr? my przygotujemy.

 Mog? Pa?stwo równie? zorganizowa? zbiórk? prezentów dla naszych podopiecznych (maskotki, przybory szkole itp…). Przy rosn?cych ka?dego dnia potrzebach naszych podopiecznych, ka?da pomoc jest niezast?piona

 

« powrót