informator Informator - Aktualności - Informator Weselny

Aktualnosci

Informator
Informator  (2014-01-21)

W zwi?zku z olbrzymim zainteresowaniem i zbli?aj?cymi si?

XXII Podlaskimi Targami ?lubnymi  (09.12.2018) rozpoczynamy zapisy do XXII  edycji  naszego katalogu ?lubnego na sezon 2019.


Katalog jest rocznikiem przygotowanym specjalnie dla przysz?ych nowo?e?ców, wydawany na grubym, kredowym i dobrym jako?ciowo papierze, maj?cy lakierowane ok?adki, dzi?ki czemu ma elegancki wygl?d i jest bardzo znany w naszym regionie
Zasi?giem obejmuje ca?e woj.Podlaskie i Mazowieckie
Koszt umieszczenia reklamy zale?y od wielko?ci strony i wynosi :


za jej ca?? powierzchni? -1000z? (netto)
za pó? strony - 600z? (netto)
za ?wiartk? - 400z?(netto)


Ok?adki przód 3000 z? (netto)                                                                                                             Ty?  2500z? (netto)                                                                               

Rozk?adówka 2500z? (netto)

                                                                                                    


W cenie zawarty jest projekt reklamy, wydruk i dystrybucja. Nak?ad katalogu wynosi 20.000 szt. rocznie i jest drukowany tu? przed Podlaskimi Targami ?lubnymi, gdzie wi?kszo?? nak?adu jest rozdawana.

Cz??? wydruku idzie na parafie do sal katechetycznych na kursy przedma??e?skie, a pozosta?o?? jest rozdzielona pomi?dzy wszystkich reklamodawców do samodzielnej dystrybucji.
Ka?dy reklamodawca otrzyma te? swoj? "podstronk?" do?ywotnio gratis na portalu katalogu :
http://www.informator-weselny.com/

gdzie b?dzie zamieszczona jego reklama w rozszerzonej wersji z map? dojazdow? i przekierowaniem na jego bezpo?redni? stron?, dzi?ki czemu podniesie sobie w?asne pozycjonowanie .

Wi?cej informacji pod numerem telefonu 512 232 939

i na krzysztofbaltyk@interia.pl


Zapisz si? ju? dzi? !!!
Nie czekaj a? konkurencja zrobi to za Ciebie !!!


« powrót