informator Porady i Artykuły - Informator Weselny

KUPOWANIE SUKNI ?LUBNEJ

       Suknia ?lubna jest jednym z g?ównych tematów rozmów zarówno go?ci weselnych, jak i znajomych, którzy przyszli na ceremoni? ?lubu do ko?cio?a. ?wiadomo??, ?e b?dzie si? ocenian? przez kilkadziesi?t osób, mo?e sprawi?, i? niejednej Pannie M?odej b?dzie strasznie trudno dokona? trafnego wyboru sukni ?lubnej.
       ?eby wybra? t? jedyn? i niepowtarzaln? w ?yciu sukni?, przysz?a Panna M?oda musi uzbroi? si? w cierpliwo??, wygodne buty i osob? towarzysz?c? (mam?, przyjació?k? b?d? druhn?), poniewa? kupno sukni ?lubnej to bardzo mozolne zaj?cie, wymagaj?ce wielogodzinnych poszukiwa? i wizyt w salonach ?lubnych.
Do ka?dego typu sylwetki mo?na dobra? odpowiedni? sukni?, w której Panna M?oda b?dzie wygl?da?a ol?niewaj?co. Aby ukry? pewne niedoskona?o?ci figury a jednocze?nie wyeksponowa? jej walory, warto pami?ta?, ?e mo?e w tym pomóc odpowiedni krój i fason sukni:
- przy szczup?ej i niewysokiej sylwetce warto wybra? sukni? z podwy?szon? tali?, dzi?ki temu Panna M?oda optycznie jest wy?sza, a dodatkowo suknia ta podkre?la jej biust,
- przy kilku kilogramach nadwagi warto wybra? sukni? w kszta?cie litery „A”,
- nieco za szerokie biodra mo?na ukry? wybieraj?c tradycyjny fason, sk?adaj?cy si? z poszerzanej ku do?owi sukni i gorsetu, podkre?laj?cego tali?,
- je?eli Panna M?oda ma w?skie ramiona, b?dzie dobrze wygl?da? w sukni z dekoltem w ?ódk?,
- niezbyt smuk?a talia i ch?opi?ce biodra pomo?e ukry? suknia o obni?onym stanie i poszerzonym dole,
- je?eli Panna M?oda ma zbyt obfity biust, powinna wybra? sukni? z dekoltem w kszta?cie litery „V”,
- je?eli Panna M?oda ma zbyt ma?y biust, powinna wybra? sukni? z usztywnionym gorsetem.

       W?ród najcz??ciej wybieranych kolorów sukni ?lubnych, króluj? nadal biel i niemal klasyczny ju? ecru. Nale?y jednak pami?ta?, ?e nie ka?dej osobie jest do twarzy w bieli, poza tym coraz wi?cej przysz?ych Panien M?odych si?ga po nowatorskie, odwa?ne kolory. Pojawiaj? si? suknie w kolorach wanilii, z?ota, delikatnego ró?u, a nawet odwa?nej czerwieni.
       Sta?ym powodzeniem ciesz? si? welony, o ró?nej d?ugo?ci i ró?nym kszta?cie. Mo?na je równie? zast?pi? jak?? inn? ozdob?, mo?e to by? wpi?ty pojedynczy kwiat we w?osy, diadem b?d? kapelusz. Przy wyborze nakrycia g?owy warto jednak pami?ta? o zasadzie: im skromniejsza suknia, tym bogatsze powinno by? przybranie g?owy Panny M?odej, i odwrotnie.

       Wybieraj?c sukni? ?lubn?, Panna M?oda powinna przede wszystkim pami?ta? o jednej rzeczy – w tej sukni ma by? pi?kn? i dobrze si? w niej czu?.


« powrót