informator Porady i Artykuły - Informator Weselny

WYDATKI, CZYLI KTO ZA CO P?ACI

       Wydatki, jakie trzeba ponie??, ?eby op?aci? ?lub i wesele, s? do?? du?e – wynie?? mog? nawet kilkana?cie tysi?cy z?otych. Udzia? w tych wydatkach powinny mie? obie rodziny, czyli rodzina Pana M?odego i Panny M?odej. Dawniej tradycja nakazywa?a, aby koszty wyprawionego wesela pokrywa?a rodzina Panny M?odej, gdy? to w jej rodzinnym domu odbywa?o si? wesele.

      Obecnie obie rodziny zazwyczaj dziel? si? kosztami zwi?zanymi z przygotowaniami do tej uroczysto?ci. Istnieje pewien podzia? wydatków (w zale?no?ci od regionu kraju, mo?e on by? nieco inny) pomi?dzy obie rodziny. Wed?ug niego:


* do wydatków rodziny Pana M?odego nale?y:
- kupno pier?cionka zar?czynowego i obr?czek,
- kupno garnituru oraz wszystkich dodatków: koszuli, muchy (musznika), spinek, butów itp.,
- kupno wi?zanki ?lubnej dla Panny M?odej (niekiedy równie? dla druhny),
- wynaj?cie samochodu, którym Para M?oda b?dzie jecha?a do ?lubu,
- zakup alkoholu i napojów na przyj?cie weselne,
- wynaj?cie zespo?u muzycznego (b?d? DJ'a) na wesele,
- zadbanie o zakwaterowanie swoich go?ci.
* rodzina Panny M?odej finansowa?a:
- kupno sukni ?lubnej wraz z dodatkami (r?kawiczki, pantofle, welon itp.),
- zaproszenia na ?lub,
- fotografa,
- kamerzyst?,
- przyj?cie weselne (bez alkoholu i napojów),
- zadbanie o zakwaterowanie swoich go?ci.
Wydatki zwi?zane z podró?? po?lubn? nale?a?y ju? do pierwszych wspólnych wydatków Pary M?odej.

       Na szcz??cie podzia? ten ma charakter umowny, gdy? coraz cz??ciej rodziny dziel? si? solidarnie wydatkami zwi?zanymi ze ?lubem i weselem. Wszystko oczywi?cie zale?y od ich wcze?niejszych ustale? i mo?liwo?ci finansowych. Przewa?nie jednak:
- rodzina Panny M?odej ponosi koszty zwi?zane z kupnem sukni ?lubnej i zakwaterowaniem swoich go?ci,
- rodzina Pana M?odego p?aci za jego garnitur (surdut, smoking lub frak), obr?czki, wi?zanki ?lubne i noclegi swoich go?ci,
- reszt? wydatków obie rodziny dziel? si? po po?owie.


« powrót