informator Porady i Artykuły - Informator Weselny

ZAPROSZENIA NA ?LUB I WESELE

       Wybór zaprosze? ?lubnych jest bardzo wa?n? czynno?ci? zwi?zan? z przygotowaniami do ?lubu, poniewa? cz?sto jest pierwsza informacja dla go?ci o zbli?aj?cym si? ?lubie. Warto wi?c zadba?, aby mia?y one niepowtarzaln? form?.
Zaproszenia istniej? w dwóch formach: jako zaproszenia na ?lub i na przyj?cie weselne oraz zawiadomienia, które s? form? zaproszenia go?ci na sam? ceremoni? ?lubu do Urz?du Stanu Cywilnego b?d? do ko?cio?a.

        Aby wszystkie zaproszenia (i zawiadomienia) dotar?y na czas do go?ci, nale?y odpowiednio wcze?niej rozpocz?? niezb?dne przygotowania. Przede wszystkim trzeba zarezerwowa? sobie odpowiednio du?o czasu na:
- wybranie wzoru zaprosze? i zawiadomie?,
- zaadresowanie ich do konkretnych go?ci,
- wys?anie lub osobiste ich dor?czenie.

       Przed kupnem zaprosze? warto zrobi? wst?pn? list? go?ci, których chcieliby?my zaprosi? tylko na ?lub oraz drug? list?, kogo z go?ci chcieliby?my zaprosi? równie? na przyj?cie weselne (np. 5-6 miesi?cy przed dat? ?lubu). Aby nikogo nie pomin??, warto po kilku dniach porozmawia? z rodzicami – na pewno oka?e si?, ?e kilka nazwisk si? doda do listy.

       Wybieraj?c wzór zaproszenia trzeba pami?ta?, aby by?y one dwóch rodzajów: tylko na ?lub oraz na ?lub i wesele. W wielu sklepach, a tak?e na ró?nych stronach i aukcjach internetowych, znale?? mo?na zaproszenia tylko na ?lub, do których mo?na dodatkowo do??czy? blankiety z zaproszeniem na przyj?cie weselne.

       W dobrym tonie jest, aby zaproszenia dla par ma??e?skich i par nieformalnych wypisywane by?y na jednym zaproszeniu, dzieci – je?eli nie s? pe?noletnie, mo?na dopisa? do zaproszenia przeznaczonego dla rodziców, natomiast je?eli dzieci s? pe?noletnie – na pewno mi?o im by by?o otrzyma? oddzielne zaproszenie.

       Kiedy zostanie ju? ustalona lista go?ci weselnych, przyszli ma??onkowie powinni wspólnie wybra? kilka wzorów zaprosze?, z których wybior? ten jeden, który zostanie wr?czony - lub wys?any - go?ciom. Mo?na zatem:
- wybra? zaproszenia z gotowym tekstem, do którego trzeba tylko wpisa? imiona i nazwiska Panny i Pana M?odego oraz zapraszanych go?ci i dopisa? dat?, miejsce ?lubu oraz przyj?cia weselnego,
- zleci?, np. firmie zajmuj?cej si? produkcj? zaprosze? ?lubnych, nadruk w?asnego tekstu (cz?sto takie firmy posiadaj? zbiór kilkudziesi?ciu gotowych nadruków, które przedstawiaj? klientom do wyboru).

       Dobrze jest te? zamie?ci? na zaproszeniach pro?b? o potwierdzenie przybycia na przyj?cie weselne oraz numery telefonów, zarówno Pana M?odego, jak i Panny M?odej. W sytuacjach, gdy wesele odbywa si? w wynaj?tych do tego celu lokalach, w których liczba osób - za które p?ac? Pan i Panna M?oda - musz? by? podane odpowiednio wcze?niej, jest to jak najbardziej zrozumia?e post?powanie.

       Spo?ród wszystkich zapraszanych go?ci, cz??? z nich wypada zaprosi? osobi?cie. Nale?? do nich oczywi?cie babcie, dziadkowie, rodzice chrzestni, rodzina, przyjaciele – jednym s?owem wszyscy ci, którzy z racji wieku, pokrewie?stwa czy te? za?y?ych stosunków s? dla nas wa?ni. Przed ka?d? wizyt? wypada umówi? si? telefonicznie, natomiast w sytuacji, gdy osobiste wr?czenie zaproszenia jest niemo?liwe – np. z powodu odleg?ego miejsca zamieszkania – mo?na je wys?a? poczt?.
Zaproszenia nale?y wys?a? (lub wr?czy? osobi?cie) oko?o 3 miesi?cy przed dat? ?lubu, aby go?cie mieli czas na zaplanowanie urlopu (lub wolnych dni), skompletowanie garderoby i wybór prezentu.


« powrót