informator Porady i Artykuły - Informator Weselny

OBR?CZKI

       Wybór obr?czek powinien mie? miejsce przynajmniej na 3 miesi?ce przed ?lubem. S? one symbolem trwa?o?ci zwi?zku, warto wi?c wybra? taki wzór, który b?dzie satysfakcjonowa? oboje wspó?ma??onków – obr?czki b?d? bowiem towarzyszy?y im przez reszt? ich ?ycia.

       Obr?czki mo?na kupi? gotowe u jubilera b?d? z?otnika, mo?na równie? zamówi? wybrany przez siebie model. Najpopularniejsze s? obr?czki z ?ó?tego z?ota, modne s? równie? obr?czki z bia?ego z?ota, kilkukolorowe (sk?adaj?ce si? z kilku po??czonych ze sob? elementów z bia?ego i ró?nych odcieni ?ó?tego z?ota), z wtopionym w obr?czk? kamieniem szlachetnym (np. diamentem) oraz o ró?nych kszta?tach, np. p?askie, wypuk?e, wkl?s?e, pó?okr?g?e.

       Bardzo cz?sto przyszli ma??onkowie graweruj? wewn?trz obr?czek swoje imiona, inicja?y lub dat? ?lubu, aby jeszcze bardziej podkre?li? wi??, jaka ich ??czy.


« powrót