informator Porady i Artykuły - Informator Weselny

?LUB CYWILNY

PLANOWANIE

Do Urz?du Stanu Cywilnego nale?y zg?osi? si? z wymaganymi dokumentami co najmniej miesi?c i dzie? przed planowan? dat? zawarcia zwi?zku ma??e?skiego – w uzasadnionych przypadkach, kierownik Urz?du Stanu Cywilnego mo?e skróci? miesi?czny okres oczekiwania na zawarcie ma??e?stwa. W takiej sytuacji nale?y z?o?y? podanie z pro?b? o wcze?niejsz? dat? zawarcia ma??e?stwa wraz z uzasadnieniem.

Warto pomy?le? o odpowiednio wcze?niejszej rezerwacji terminu i godziny, zw?aszcza gdy narzeczeni wybrali do?? popularny urz?d (b?d? szczególnie popularne miesi?ce) na zawarcie zwi?zku ma??e?skiego. ?lub cywilny mo?na równie? zawrze? w dowolnym USC, nie musi to by? USC dla aktualnego miejsca zameldowania lub zamieszkania.


NIEZB?DNE DOKUMENTY:

- dokument stwierdzaj?cy to?samo?? (dowód osobisty do wgl?du),
- skrócony odpis aktu urodzenia, wydany przez USC w?a?ciwy dla miejsca urodzenia (o ile akty te nie zosta?y sporz?dzone w miejscowym USC),
- pisemne o?wiadczenie o braku przeszkód do zawarcia zwi?zku ma??e?skiego, z?o?one przed urz?dnikiem USC,
- osoby rozwiedzione dodatkowo musz? z?o?y? odpis skrócony akt ma??e?stwa z adnotacj? o rozwodzie,
- wdowy i wdowcy – oprócz skróconego odpisu aktu urodzenia, odpis skrócony aktu zgonu wspó?ma??onka,
- w sytuacji, gdy zwi?zek ma??e?ski pragnie zawrze? niepe?noletnia kobieta, wymagane jest prawomocne postanowienie s?du, zezwalaj?ce na zawarcie ma??e?stwa,
- op?aty za sporz?dzenie aktu ma??e?stwa wynosz? ok. 80 z?.

Istnieje mo?liwo?? przes?ania skróconego odpisu aktu urodzenia z USC np. z innego miasta do USC w miejscu zamieszkania narzeczonych. Nale?y wówczas wyst?pi? do USC ze specjalnym wnioskiem, w którym s? za?atwiane wszystkie formalno?ci.


REGULACJE PRAWNE

Zwi?zek ma??e?ski, wed?ug polskiego prawa, mog? zawrze? osoby pe?noletnie, doln? granic? wieku jest uko?czone 18 lat. Z wa?nych powodów (np. ci??a) s?d mo?e zezwoli? kobiecie na zawarcie zwi?zku ma??e?skiego, je?eli uko?czy?a 16 lat.

W przypadku, gdy jedna z osób wst?puj?cych w zwi?zek ma??e?ski jest obcokrajowcem, konieczne jest wcze?niejsze przedstawienie w USC paszportu (do wgl?du), przet?umaczonego na j?zyk polski aktu urodzenia oraz za?wiadczenia stwierdzaj?cego prawn? zdolno?? do zawarcia zwi?zku ma??e?skiego.

Na ?wiadków wybiera si? osoby pe?noletnie, które wraz z narzeczonymi powinny zjawi? si? w Urz?dzie Stanu Cywilnego, mniej wi?cej na 30 minut przed wyznaczon? godzin? ?lubu. ?wiadkowie musz? mie? ze sob? dowody osobiste.

Zmiana nazwiska, wed?ug obowi?zuj?cych aktualnie przepisów, wymaga z?o?enia o?wiadczenia, w którym okre?la si? np. czy ?ona przyjmuje nazwisko m??a, czy b?dzie nosi?a nazwisko dwucz?onowe.

PRZEBIEG CEREMONII

Zawarcie zwi?zku ma??e?skiego nast?puje w obecno?ci kierownika Urz?du Stanu Cywilnego i dwóch pe?noletnich ?wiadków (po wcze?niejszym sprawdzeniu to?samo?ci ?wiadków i narzeczonych na podstawie ich dowodów osobistych). Urz?dnik wyg?asza mow? o roli ma??e?stwa jako podstawowej komórki spo?ecznej, po czym pyta si? narzeczonych, czy zamierzaj? oni wst?pi? w zwi?zek ma??e?ski oraz czy zamierzaj? uczyni? wszystko, aby te ma??e?stwo by?o trwa?e i szcz??liwe.

Jako symbol zawartego zwi?zku, ma??onkowie zak?adaj? sobie nawzajem obr?czki. Nast?pnie nast?puje podpisanie aktu ma??e?stwa – najpierw przez Pa?stwa M?odych, a potem przez ?wiadków i urz?dnika USC.

Uroczysto?? zawarcia zwi?zku ma??e?skiego ko?czy si? z?o?eniem ?ycze? dla Pa?stwa M?odych, które jako pierwszy sk?ada urz?dnik USC, po nim za? ?yczenia sk?adaj? ?wiadkowie, rodzice i pozostali zaproszeni go?cie.

Tradycyjnie, po zako?czonej ceremonii, wszyscy udaj? si? do innej sali, aby wznie?? tradycyjny toast lampk? szampana.

TEKST PRZYSI?GI


„?wiadomy(a) praw i obowi?zków wynikaj?cych z za?o?enia rodziny, uroczy?cie o?wiadczam, ?e wst?puj? w zwi?zek ma??e?ski z ..... i przyrzekam, ?e uczyni? wszystko, aby nasze ma??e?stwo by?o zgodne, szcz??liwe i trwa?e.”

 

« powrót