ŚLUB CYWILNY

PLANOWANIE

Do Urzędu Stanu Cywilnego należy zgłosić się z wymaganymi dokumentami co najmniej miesiąc i dzień przed planowaną datą zawarcia związku małżeńskiego – w uzasadnionych przypadkach, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego może skrócić miesięczny okres oczekiwania na zawarcie małżeństwa. W takiej sytuacji należy złożyć podanie z prośbą o wcześniejszą datę zawarcia małżeństwa wraz z uzasadnieniem.

Warto pomyśleć o odpowiednio wcześniejszej rezerwacji terminu i godziny, zwłaszcza gdy narzeczeni wybrali dość popularny urząd (bądź szczególnie popularne miesiące) na zawarcie związku małżeńskiego. Ślub cywilny można również zawrzeć w dowolnym USC, nie musi to być USC dla aktualnego miejsca zameldowania lub zamieszkania.


NIEZBĘDNE DOKUMENTY:

- dokument stwierdzający tożsamość (dowód osobisty do wglądu),
- skrócony odpis aktu urodzenia, wydany przez USC właściwy dla miejsca urodzenia (o ile akty te nie zostały sporządzone w miejscowym USC),
- pisemne oświadczenie o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego, złożone przed urzędnikiem USC,
- osoby rozwiedzione dodatkowo muszą złożyć odpis skrócony akt małżeństwa z adnotacją o rozwodzie,
- wdowy i wdowcy – oprócz skróconego odpisu aktu urodzenia, odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka,
- w sytuacji, gdy związek małżeński pragnie zawrzeć niepełnoletnia kobieta, wymagane jest prawomocne postanowienie sądu, zezwalające na zawarcie małżeństwa,
- opłaty za sporządzenie aktu małżeństwa wynoszą ok. 80 zł.

Istnieje możliwość przesłania skróconego odpisu aktu urodzenia z USC np. z innego miasta do USC w miejscu zamieszkania narzeczonych. Należy wówczas wystąpić do USC ze specjalnym wnioskiem, w którym są załatwiane wszystkie formalności.


REGULACJE PRAWNE

Związek małżeński, według polskiego prawa, mogą zawrzeć osoby pełnoletnie, dolną granicą wieku jest ukończone 18 lat. Z ważnych powodów (np. ciąża) sąd może zezwolić kobiecie na zawarcie związku małżeńskiego, jeżeli ukończyła 16 lat.

W przypadku, gdy jedna z osób wstępujących w związek małżeński jest obcokrajowcem, konieczne jest wcześniejsze przedstawienie w USC paszportu (do wglądu), przetłumaczonego na język polski aktu urodzenia oraz zaświadczenia stwierdzającego prawną zdolność do zawarcia związku małżeńskiego.

Na świadków wybiera się osoby pełnoletnie, które wraz z narzeczonymi powinny zjawić się w Urzędzie Stanu Cywilnego, mniej więcej na 30 minut przed wyznaczoną godziną ślubu. Świadkowie muszą mieć ze sobą dowody osobiste.

Zmiana nazwiska, według obowiązujących aktualnie przepisów, wymaga złożenia oświadczenia, w którym określa się np. czy żona przyjmuje nazwisko męża, czy będzie nosiła nazwisko dwuczłonowe.

PRZEBIEG CEREMONII

Zawarcie związku małżeńskiego następuje w obecności kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i dwóch pełnoletnich świadków (po wcześniejszym sprawdzeniu tożsamości świadków i narzeczonych na podstawie ich dowodów osobistych). Urzędnik wygłasza mowę o roli małżeństwa jako podstawowej komórki społecznej, po czym pyta się narzeczonych, czy zamierzają oni wstąpić w związek małżeński oraz czy zamierzają uczynić wszystko, aby te małżeństwo było trwałe i szczęśliwe.

Jako symbol zawartego związku, małżonkowie zakładają sobie nawzajem obrączki. Następnie następuje podpisanie aktu małżeństwa – najpierw przez Państwa Młodych, a potem przez świadków i urzędnika USC.

Uroczystość zawarcia związku małżeńskiego kończy się złożeniem życzeń dla Państwa Młodych, które jako pierwszy składa urzędnik USC, po nim zaś życzenia składają świadkowie, rodzice i pozostali zaproszeni goście.

Tradycyjnie, po zakończonej ceremonii, wszyscy udają się do innej sali, aby wznieść tradycyjny toast lampką szampana.

TEKST PRZYSIĘGI


„Świadomy(a) praw i obowiązków wynikających z założenia rodziny, uroczyście oświadczam, że wstępuję w związek małżeński z ..... i przyrzekam, że uczynię wszystko, aby nasze małżeństwo było zgodne, szczęśliwe i trwałe.”

 

« powrót