ŚLUB KONKORDATOWY

WYBÓR PARAFII / PLANOWANIE FORMALNOŚCI

     Według przyjętego zwyczaju, ślub powinien być zawarty w parafii Panny Młodej. Można również wziąć ślub np. w parafii Pana Młodego. Sakrament ten zostanie także udzielony w innej parafii, po wcześniejszym spełnieniu odpowiednich formalności - przede wszystkim uzyskaniu zgody własnej parafii.

     Kiedy już została wybrana parafia, w której ma odbyć się ślub, należy udać się do tej parafii ok. 6 miesięcy przed ustaloną datą ślubu (w niektórych parafiach – ze względu na ich wielkość i popularność - nawet 12 miesięcy wcześniej), aby zarezerwować termin i uzgodnić z księdzem wszystkie szczegóły związane
z przebiegiem tej ceremonii.

     Należy również podjąć decyzję, czy będzie to tylko ślub kościelny czy też ślub konkordatowy, ponieważ ślub zawarty wyłącznie w kościele nie jest uznawany przez polskie prawo. Od 1998 r., po podpisaniu ustawy konkordatowej przez Polskę i Stolicę Apostolską, wystarczy jednak zawrzeć związek małżeński w kościele oraz dopełnić kilku formalności, aby był on uznany przez polskie prawo.

     Ślub konkordatowy jest jednocześnie ślubem cywilnym i kościelnym sakramentem małżeństwa - aby spełnił on wszystkie wymagane prawem wymogi, należy wypełnić odpowiednie formalności i uzyskać wymagane dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego, właściwego dla miejsca zameldowania przyszłych małżonków.

     Aby był on konkordatowy (czyli kościelny z mocą prawną), konieczne jest uzyskanie specjalnego zaświadczenia z Urzędu Stanu Cywilnego o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Należy więc udać się do USC z dowodami tożsamości oraz odpisami aktów urodzenia, wypełnić specjalne druki (m. in. oświadczenia o przyjmowanych po ślubie nazwiskach) oraz wnieść stosowne opłaty. Dostaje się akt małżeństwa i zaświadczenie dla parafii, które ważne jest tylko przez trzy miesiące. Nie należy więc załatwiać spraw w USC zbyt wcześnie, by dokument nie stracił ważności.


NIEZBĘDNE DOKUMENTY

     Z parafii, w której przyjmowało się sakrament chrztu, należy pobrać metryki chrztu - z zaznaczeniem, że są one do ślubu kościelnego (data wystawienia nie może przekraczać 3 miesięcy). Parafia, w której przyjmowało się bierzmowanie, ma obowiązek przesłania tej informacji do parafii chrztu, dlatego informacja o przyjętym sakramencie powinna znaleźć się na metryce chrztu. Z Urzędu Stanu Cywilnego właściwego dla miejsca zameldowania należy wziąć zaświadczenie (w 3 egzemplarzach) stwierdzające brak okoliczności wykluczających zawarcie małżeństwa. Zaświadczenie to nie może stracić ważności przed wyznaczoną datą ślubu.
     Osoby, które nie były bierzmowane, powinny przygotować się i przystąpić do tego sakramentu. W tym celu należy zgłosić się do własnej parafii i tam zacząć przygotowania do tego sakramentu. Kurs trwa około jednego miesiąca - w zależności od wiedzy kandydata. Na podstawie skierowania od księdza przygotowującego, przyjmuje się sakrament w wyznaczonej parafii.
     Po odpisy skróconych aktów małżeństwa i pieczątki w dowodach osobistych należy się zgłosić do odpowiedniego dla danego kościoła Urzędu Stanu Cywilnego po 10 dniach od daty zawarcia związku małżeńskiego. Może się zgłosić jedno z małżonków, ale z dwoma dowodami osobistymi.


PROTOKÓŁ PRZEDŚLUBNY

     Wyposażeni w powyższe zaświadczenie oraz metryki chrztu i świadectwa bierzmowania należy udać się do parafii, gdzie spisany zostanie protokół kanoniczny badania narzeczonych, czyli protokół przedślubny. Rozmowa ta ma na celu ustalenie stopnia pokrewieństwa między narzeczonymi, pytania dotyczą także okoliczności podjęcia decyzji o małżeństwie (ewentualny przymus) i zamiarów przyszłej młodej pary co do wychowania potomstwa zgodnie ze wskazaniami Kościoła.


     3 miesiące przed ustaloną data ślubu narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej z następującymi dokumentami:
- dowód osobisty
- ostatnie świadectwa nauki religii
- metryka chrztu
- zaświadczeniem o bierzmowaniu, jeżeli nie zaznaczono tego na świadectwie chrztu
- zaświadczenie z U.S.C. o braku okoliczności wykluczających zawarciu małżeństwa


     Na podstawie dostarczonych dokumentów urzędnik kościelny kancelarii parafialnej sporządza tzw. protokół przedślubny oraz zapisuje tzw. zapowiedzi. Zapowiedzi zostaną wygłoszone w parafiach obojga przyszłych małżonków. Koniecznie trzeba pamiętać o tym, że jeżeli przyszli małżonkowie należą do różnych parafii, zawiadomienie o zapowiedziach oraz prośbę o nie w drugiej parafii muszą złożyć oni sami na własną rękę ( nie zostanie ona przesłana automatycznie z parafii gdzie odbędą się uroczystości).
     Datę ślubu należy potwierdzić w terminie wyznaczonym przez księdza. W przypadku zmiany terminu lub jego anulowania należy jak najszybciej powiadomić o tym kancelarię parafialną, aby nie blokować miejsca innym parom. Brak potwierdzenia powoduje czasami anulowanie ustalonego terminu uroczystości.


NAUKI PRZEDMAŁŻEŃSKIE

     Należy dowiedzieć się w parafii, w której ma odbyć się ślub, jakie są terminy rozpoczęcia kursu przedmałżeńskiego, trwającego około 8 tygodni. Jest on bezwzględnie wymagany przez wszystkie parafie do zawarcia ślubu kościelnego. Rozmowy te dotyczą duchowego przeżycia sakramentu małżeństwa, poruszają tematy ważne we wspólnym życiu (np. o naturalnych metodach rozpoznawania płodności). Mają formę czterech cotygodniowych spotkań bądź dwudniowych weekendowych wykładów. Uczestniczenie w nich jest obligatoryjne w większości parafii.
     Najpóźniej 2 miesiące przed ślubem należy odbyć w spotkaniach w poradni rodzinnej.
     W tygodniu ślubu trzeba zgłosić się do kancelarii parafialnej w celu spisania aktu ślubu. Należy przynieść ze sobą:
- dowody osobiste
- potwierdzenie nauk przedmałżeńskich i odbycia spotkań w poradni rodzinnej
- zaświadczenie o wygłoszeniu zapowiedzi jeżeli głoszone były w innej parafii
- zaświadczenie z U.S.C.


ZAPOWIEDZI


     Jeżeli formalności są załatwiane w parafii narzeczonej, obowiązek ogłoszenia daty ślubu we własnej parafii spoczywa jedynie na narzeczonym. Po dwóch niedzielach wygłaszania zapowiedzi otrzymuje on od proboszcza zaświadczenie, które należy donieść do parafii narzeczonej.


     Pierwszą spowiedź przedślubną należy odbyć po spisaniu protokołu, powinna mieć potwierdzenie na specjalnym formularzu. W ostatni dzień przed ślubem narzeczeni zobowiązani są jeszcze raz przystąpić do sakramentu spowiedzi.

PRZEBIEG CEREMONII


     Do spisania aktu ślubu zgłaszają się również dwaj świadkowie z dowodami osobistymi. Gdyby z ważnych powodów nie mogli stawić się osobiście, narzeczeni mogą przynieść ich dane:
- imię i nazwisko
- rok urodzenia
- wyznanie
- zawód
- adres zamieszkania


     W dniu ślubu należy przyjechać do kościoła na około 15 min przed uroczystością i wraz ze świadkami przejść do zakrystii przynosząc zaświadczenia o spowiedzi. Wobec świadków i duchownego, który będzie obecny przy zawieraniu małżeństwa narzeczeni potwierdzają wolę wywarcia skutków cywilnych małżeństwa kanonicznego, składając podpisy w odpowiednich miejscach zaświadczenia o zawarciu małżeństwa, na wszystkich trzech egzemplarzach. To samo czynią świadkowie, natomiast duchowny asystujący złoży swój podpis dopiero po zawarciu małżeństwa konkordatowego.


     Uroczystość zawarcia związku małżeńskiego przebiega według ustalonego wcześniej programu. Życzenia powinno się przyjmować w kruchcie kościoła lub przed kościołem. Świadkowie powinni dopilnować aby zostały zamknięte drzwi pomiędzy kościołem a kruchtą, aby nie zakłócać uroczystości następnej pary przyjmującej sakrament małżeństwa.
     Ślub zawiera się podczas mszy świętej, w czasie której wygłaszana jest homilia. Kapłan zadaje narzeczonym trzy fundamentalne pytania:
1) Czy chcecie dobrowolnie i bez żadnego przymusu zawrzeć związek małżeński?
2) Czy chcecie wytrwać w tym związku w zdrowiu i w chorobie, w dobrej i złej doli aż do końca życia?
3) Czy chcecie z miłością przyjąć i po katolicku wychować potomstwo, którym was Bóg obdarzy?

     Na każde z tych pytań narzeczeni powinni wspólnie odpowiedzieć "chcemy" Następnie wszyscy obecni w kościele śpiewają hymn do Ducha Świętego. Nowożeńcy podają sobie dłonie, które kapłan przewiązuje stułą i następuje kulminacyjny moment ceremonii, czyli przysięga małżeńska. Najpierw Pan Młody, potem Panna Młoda powtarzają za kapłanem słowa przysięgi. Złożenie ślubowania jest równoznaczne z zawarciem sakramentu małżeństwa. Fakt ten uroczyście potwierdza kapłan:  ...Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela... (Ewangelia wg św. Mateusza 19,6)


     Z kolei następuje poświęcenie i nałożenie obrączek ślubnych. Najpierw mężczyzna wkłada obrączkę na palec kobiety, potem kobieta na palec mężczyzny. Oboje czyniąc to mówią: "Żono (Mężu) przyjmij tę obrączkę jako znak mojej miłości i wierności w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego." W ten sposób kończy się sam ślub, ale uroczystość religijna trwa nadal. Kapłan odprawia mszę, a w jej trakcie nowożeńcy przyjmują komunię świętą.


TEKST PRZYSIĘGI

Słowa przysięgi jako pierwszy wypowiada Pan Młody, a po nim Panna Młoda:

„Ja (imię)biorę sobie ciebie (imię przyszłego współmałżonka) za żonę (męża) i ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy Jedyny i Wszyscy Święci.”

Przy wymianie obrączek wypowiada się następujące słowa:

„(imię) przyjmij tą obrączkę jako znak mojej miłości i wierności, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.”

« powrót