informator Porady i Artykuły - Informator Weselny

?LUB KONKORDATOWY

WYBÓR PARAFII / PLANOWANIE FORMALNO?CI

     Wed?ug przyj?tego zwyczaju, ?lub powinien by? zawarty w parafii Panny M?odej. Mo?na równie? wzi?? ?lub np. w parafii Pana M?odego. Sakrament ten zostanie tak?e udzielony w innej parafii, po wcze?niejszym spe?nieniu odpowiednich formalno?ci - przede wszystkim uzyskaniu zgody w?asnej parafii.

     Kiedy ju? zosta?a wybrana parafia, w której ma odby? si? ?lub, nale?y uda? si? do tej parafii ok. 6 miesi?cy przed ustalon? dat? ?lubu (w niektórych parafiach – ze wzgl?du na ich wielko?? i popularno?? - nawet 12 miesi?cy wcze?niej), aby zarezerwowa? termin i uzgodni? z ksi?dzem wszystkie szczegó?y zwi?zane
z przebiegiem tej ceremonii.

     Nale?y równie? podj?? decyzj?, czy b?dzie to tylko ?lub ko?cielny czy te? ?lub konkordatowy, poniewa? ?lub zawarty wy??cznie w ko?ciele nie jest uznawany przez polskie prawo. Od 1998 r., po podpisaniu ustawy konkordatowej przez Polsk? i Stolic? Apostolsk?, wystarczy jednak zawrze? zwi?zek ma??e?ski w ko?ciele oraz dope?ni? kilku formalno?ci, aby by? on uznany przez polskie prawo.

     ?lub konkordatowy jest jednocze?nie ?lubem cywilnym i ko?cielnym sakramentem ma??e?stwa - aby spe?ni? on wszystkie wymagane prawem wymogi, nale?y wype?ni? odpowiednie formalno?ci i uzyska? wymagane dokumenty z Urz?du Stanu Cywilnego, w?a?ciwego dla miejsca zameldowania przysz?ych ma??onków.

     Aby by? on konkordatowy (czyli ko?cielny z moc? prawn?), konieczne jest uzyskanie specjalnego za?wiadczenia z Urz?du Stanu Cywilnego o braku okoliczno?ci wy??czaj?cych zawarcie ma??e?stwa. Nale?y wi?c uda? si? do USC z dowodami to?samo?ci oraz odpisami aktów urodzenia, wype?ni? specjalne druki (m. in. o?wiadczenia o przyjmowanych po ?lubie nazwiskach) oraz wnie?? stosowne op?aty. Dostaje si? akt ma??e?stwa i za?wiadczenie dla parafii, które wa?ne jest tylko przez trzy miesi?ce. Nie nale?y wi?c za?atwia? spraw w USC zbyt wcze?nie, by dokument nie straci? wa?no?ci.


NIEZB?DNE DOKUMENTY

     Z parafii, w której przyjmowa?o si? sakrament chrztu, nale?y pobra? metryki chrztu - z zaznaczeniem, ?e s? one do ?lubu ko?cielnego (data wystawienia nie mo?e przekracza? 3 miesi?cy). Parafia, w której przyjmowa?o si? bierzmowanie, ma obowi?zek przes?ania tej informacji do parafii chrztu, dlatego informacja o przyj?tym sakramencie powinna znale?? si? na metryce chrztu. Z Urz?du Stanu Cywilnego w?a?ciwego dla miejsca zameldowania nale?y wzi?? za?wiadczenie (w 3 egzemplarzach) stwierdzaj?ce brak okoliczno?ci wykluczaj?cych zawarcie ma??e?stwa. Za?wiadczenie to nie mo?e straci? wa?no?ci przed wyznaczon? dat? ?lubu.
     Osoby, które nie by?y bierzmowane, powinny przygotowa? si? i przyst?pi? do tego sakramentu. W tym celu nale?y zg?osi? si? do w?asnej parafii i tam zacz?? przygotowania do tego sakramentu. Kurs trwa oko?o jednego miesi?ca - w zale?no?ci od wiedzy kandydata. Na podstawie skierowania od ksi?dza przygotowuj?cego, przyjmuje si? sakrament w wyznaczonej parafii.
     Po odpisy skróconych aktów ma??e?stwa i piecz?tki w dowodach osobistych nale?y si? zg?osi? do odpowiedniego dla danego ko?cio?a Urz?du Stanu Cywilnego po 10 dniach od daty zawarcia zwi?zku ma??e?skiego. Mo?e si? zg?osi? jedno z ma??onków, ale z dwoma dowodami osobistymi.


PROTOKÓ? PRZED?LUBNY

     Wyposa?eni w powy?sze za?wiadczenie oraz metryki chrztu i ?wiadectwa bierzmowania nale?y uda? si? do parafii, gdzie spisany zostanie protokó? kanoniczny badania narzeczonych, czyli protokó? przed?lubny. Rozmowa ta ma na celu ustalenie stopnia pokrewie?stwa mi?dzy narzeczonymi, pytania dotycz? tak?e okoliczno?ci podj?cia decyzji o ma??e?stwie (ewentualny przymus) i zamiarów przysz?ej m?odej pary co do wychowania potomstwa zgodnie ze wskazaniami Ko?cio?a.


     3 miesi?ce przed ustalon? data ?lubu narzeczeni zg?aszaj? si? do kancelarii parafialnej z nast?puj?cymi dokumentami:
- dowód osobisty
- ostatnie ?wiadectwa nauki religii
- metryka chrztu
- za?wiadczeniem o bierzmowaniu, je?eli nie zaznaczono tego na ?wiadectwie chrztu
- za?wiadczenie z U.S.C. o braku okoliczno?ci wykluczaj?cych zawarciu ma??e?stwa


     Na podstawie dostarczonych dokumentów urz?dnik ko?cielny kancelarii parafialnej sporz?dza tzw. protokó? przed?lubny oraz zapisuje tzw. zapowiedzi. Zapowiedzi zostan? wyg?oszone w parafiach obojga przysz?ych ma??onków. Koniecznie trzeba pami?ta? o tym, ?e je?eli przyszli ma??onkowie nale?? do ró?nych parafii, zawiadomienie o zapowiedziach oraz pro?b? o nie w drugiej parafii musz? z?o?y? oni sami na w?asn? r?k? ( nie zostanie ona przes?ana automatycznie z parafii gdzie odb?d? si? uroczysto?ci).
     Dat? ?lubu nale?y potwierdzi? w terminie wyznaczonym przez ksi?dza. W przypadku zmiany terminu lub jego anulowania nale?y jak najszybciej powiadomi? o tym kancelari? parafialn?, aby nie blokowa? miejsca innym parom. Brak potwierdzenia powoduje czasami anulowanie ustalonego terminu uroczysto?ci.


NAUKI PRZEDMA??E?SKIE

     Nale?y dowiedzie? si? w parafii, w której ma odby? si? ?lub, jakie s? terminy rozpocz?cia kursu przedma??e?skiego, trwaj?cego oko?o 8 tygodni. Jest on bezwzgl?dnie wymagany przez wszystkie parafie do zawarcia ?lubu ko?cielnego. Rozmowy te dotycz? duchowego prze?ycia sakramentu ma??e?stwa, poruszaj? tematy wa?ne we wspólnym ?yciu (np. o naturalnych metodach rozpoznawania p?odno?ci). Maj? form? czterech cotygodniowych spotka? b?d? dwudniowych weekendowych wyk?adów. Uczestniczenie w nich jest obligatoryjne w wi?kszo?ci parafii.
     Najpó?niej 2 miesi?ce przed ?lubem nale?y odby? w spotkaniach w poradni rodzinnej.
     W tygodniu ?lubu trzeba zg?osi? si? do kancelarii parafialnej w celu spisania aktu ?lubu. Nale?y przynie?? ze sob?:
- dowody osobiste
- potwierdzenie nauk przedma??e?skich i odbycia spotka? w poradni rodzinnej
- za?wiadczenie o wyg?oszeniu zapowiedzi je?eli g?oszone by?y w innej parafii
- za?wiadczenie z U.S.C.


ZAPOWIEDZI


     Je?eli formalno?ci s? za?atwiane w parafii narzeczonej, obowi?zek og?oszenia daty ?lubu we w?asnej parafii spoczywa jedynie na narzeczonym. Po dwóch niedzielach wyg?aszania zapowiedzi otrzymuje on od proboszcza za?wiadczenie, które nale?y donie?? do parafii narzeczonej.


     Pierwsz? spowied? przed?lubn? nale?y odby? po spisaniu protoko?u, powinna mie? potwierdzenie na specjalnym formularzu. W ostatni dzie? przed ?lubem narzeczeni zobowi?zani s? jeszcze raz przyst?pi? do sakramentu spowiedzi.

PRZEBIEG CEREMONII


     Do spisania aktu ?lubu zg?aszaj? si? równie? dwaj ?wiadkowie z dowodami osobistymi. Gdyby z wa?nych powodów nie mogli stawi? si? osobi?cie, narzeczeni mog? przynie?? ich dane:
- imi? i nazwisko
- rok urodzenia
- wyznanie
- zawód
- adres zamieszkania


     W dniu ?lubu nale?y przyjecha? do ko?cio?a na oko?o 15 min przed uroczysto?ci? i wraz ze ?wiadkami przej?? do zakrystii przynosz?c za?wiadczenia o spowiedzi. Wobec ?wiadków i duchownego, który b?dzie obecny przy zawieraniu ma??e?stwa narzeczeni potwierdzaj? wol? wywarcia skutków cywilnych ma??e?stwa kanonicznego, sk?adaj?c podpisy w odpowiednich miejscach za?wiadczenia o zawarciu ma??e?stwa, na wszystkich trzech egzemplarzach. To samo czyni? ?wiadkowie, natomiast duchowny asystuj?cy z?o?y swój podpis dopiero po zawarciu ma??e?stwa konkordatowego.


     Uroczysto?? zawarcia zwi?zku ma??e?skiego przebiega wed?ug ustalonego wcze?niej programu. ?yczenia powinno si? przyjmowa? w kruchcie ko?cio?a lub przed ko?cio?em. ?wiadkowie powinni dopilnowa? aby zosta?y zamkni?te drzwi pomi?dzy ko?cio?em a krucht?, aby nie zak?óca? uroczysto?ci nast?pnej pary przyjmuj?cej sakrament ma??e?stwa.
     ?lub zawiera si? podczas mszy ?wi?tej, w czasie której wyg?aszana jest homilia. Kap?an zadaje narzeczonym trzy fundamentalne pytania:
1) Czy chcecie dobrowolnie i bez ?adnego przymusu zawrze? zwi?zek ma??e?ski?
2) Czy chcecie wytrwa? w tym zwi?zku w zdrowiu i w chorobie, w dobrej i z?ej doli a? do ko?ca ?ycia?
3) Czy chcecie z mi?o?ci? przyj?? i po katolicku wychowa? potomstwo, którym was Bóg obdarzy?

     Na ka?de z tych pyta? narzeczeni powinni wspólnie odpowiedzie? "chcemy" Nast?pnie wszyscy obecni w ko?ciele ?piewaj? hymn do Ducha ?wi?tego. Nowo?e?cy podaj? sobie d?onie, które kap?an przewi?zuje stu?? i nast?puje kulminacyjny moment ceremonii, czyli przysi?ga ma??e?ska. Najpierw Pan M?ody, potem Panna M?oda powtarzaj? za kap?anem s?owa przysi?gi. Z?o?enie ?lubowania jest równoznaczne z zawarciem sakramentu ma??e?stwa. Fakt ten uroczy?cie potwierdza kap?an:  ...Co Bóg z??czy?, cz?owiek niech nie rozdziela... (Ewangelia wg ?w. Mateusza 19,6)


     Z kolei nast?puje po?wi?cenie i na?o?enie obr?czek ?lubnych. Najpierw m??czyzna wk?ada obr?czk? na palec kobiety, potem kobieta na palec m??czyzny. Oboje czyni?c to mówi?: "?ono (M??u) przyjmij t? obr?czk? jako znak mojej mi?o?ci i wierno?ci w Imi? Ojca i Syna i Ducha ?wi?tego." W ten sposób ko?czy si? sam ?lub, ale uroczysto?? religijna trwa nadal. Kap?an odprawia msz?, a w jej trakcie nowo?e?cy przyjmuj? komuni? ?wi?t?.


TEKST PRZYSI?GI

S?owa przysi?gi jako pierwszy wypowiada Pan M?ody, a po nim Panna M?oda:

„Ja (imi?)bior? sobie ciebie (imi? przysz?ego wspó?ma??onka) za ?on? (m??a) i ?lubuj? ci mi?o??, wierno?? i uczciwo?? ma??e?sk? oraz ?e ci? nie opuszcz? a? do ?mierci. Tak mi dopomó? Panie Bo?e Wszechmog?cy, w Trójcy Jedyny i Wszyscy ?wi?ci.”

Przy wymianie obr?czek wypowiada si? nast?puj?ce s?owa:

„(imi?) przyjmij t? obr?czk? jako znak mojej mi?o?ci i wierno?ci, w imi? Ojca i Syna i Ducha ?wi?tego.”

« powrót